Komórki organizacyjne

+Wydział Operacyjno – Rozpoznawczy

Naczelnik Wydziału
bryg. mgr inż. Artur SZUMNY
tel.: +48 81 825 22 81 wew. 25
Zastępca Naczelnika Wydziału
mł. bryg. mgr inż. Artur MALINOWSKI
tel.: +48 81 825 22 81 wew. 25

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP

Dyżurni Operacyjni / Dyżurni Stanowiska Kierowania:
mł. bryg. mgr inż. Sławomir POTOCKI
st. kpt. inż. Adam MICHOTKA
st. kpt. inż. Dawid NOWAK
asp. sztab. Justyna GOLEŃ
asp. inż. Paweł PLACHA

Wydział Operacyjno – Rozpoznawczy realizuje zadania w zakresie spraw:

 1. operacyjnych;
 2. szkoleniowych (szkolenia OSP realizuje JRG);
 3. informatyki;
 4. łączności;
 5. kontrolno-rozpoznawczych;
 6. bezpieczeństwa i higieny pracy;
 7. archiwizacji;
 8. ochrony danych osobowych;

Do zakresu działań Wydziału należy w szczególności:

 1. analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;
 2. opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
 3. przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;
 4. koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;
 5. przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo-gaśniczych;
 6. analizowanie stanu wyposażenia jednostki ratowniczo – gaśniczej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności ksr-g oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
 7. zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksr-g na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa;
 8. dokumentowanie toku pełnienia służby oraz sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
 9. przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych;
 10. nadzorowanie gotowości operacyjnej jrg oraz innych jednostek ochrony przeciwpożarowej w szczególności podmiotów ksr-g, analizowanie gotowości operacyjno – technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
 11. przeprowadzanie kontroli gotowości operacyjnej jrg oraz współudział w inspekcjach gotowości operacyjnej OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczo-gaśniczych;
 12. przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
 13. koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksr-g;
 14. prowadzenie ewidencji jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności wchodzących w skład ksr-g,  na obszarze działania;
 15. nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego oraz systemu alarmowania z komendą powiatową;
 16. bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta powiatowego
  o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych;
 17. współdziałanie w planowaniu i organizowaniu szkoleń na potrzeby komendy powiatowej oraz pozostałych jednostek ochrony przeciwpożarowej na obszarze powiatu;
 18. organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków;
 19. analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
 20. nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej;
 21. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;
 22. planowanie wdrażania w jednostkach ksr-g nowoczesnych technik informatycznych;
 23. sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;
 24. wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;
 25. systemowe archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej;
 26. realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;
 27. administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;
 28. utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie powiatowej systemów teleinformatycznych;
 29. nadzór nad stroną internetową komendy powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną;
 30. planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 31. nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich alarmowania
  i dysponowania w obszary chronione;
 32. zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
 33. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
 34. analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej;
 35. koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek ksr-g na obszarze działania komendy powiatowej;
 36. planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik łączności;
 37. sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności;
 38. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno – rozpoznawczych;
 39. współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
 40. inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;
 41. opracowywanie i aktualizacja katalogu i map zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
 42. opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
 43. analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się;
 44. opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
 45. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
 46. rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 47. przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazania do użytku obiektów budowlanych;
 48. przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;
 49. wdrażanie w działalności kontrolno – rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno – budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;
 50. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy powiatowej;
 51. opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;
 52. prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 53. sporządzanie i przedstawianie komendantowi powiatowemu co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
 54. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 55. przedstawianie komendantowi powiatowemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy;
 56. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji wniosków;
 57. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ;
 58. uczestniczenie w pracach powołanej przez komendanta powiatowego komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy;
 59. prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i ich brakowania;
 60. prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych;
 61. prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w Komendzie.

+Sekcja Kwatermistrzowsko – Techniczna

Kierownik sekcji
str. mgr Magdalena ZIĘBA
tel.: +48 81 825 22 81 wew. 26

Pracownicy wydziału
st. asp. Krzysztof ŁUKASIK

Sekcja Kwatermistrzowsko – Techniczna realizuje zadania w zakresie spraw:
1. kwatermistrzowskich;
2. technicznych.

Do zakresu działań Sekcji należy w szczególności:

 1. analizowanie i przechowywanie wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnianych pracowników;
 2. administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
 3. opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną , specjalną oraz wyposażenie osobiste;
 4. prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych, emerytów i rencistów komendy powiatowej;
 5. dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
 6. zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
 7. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy powiatowej;
 8. prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;
 9. likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
 10. zapewnienie wymaganej ochrony mienia należącego do KP PSP w Kraśniku;
 11. sporządzanie planów zakupów i robót budowlano – remontowych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej;
 12. prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódcę jrg i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
 13. systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów oraz ustalenie z wydziałem operacyjno – rozpoznawczym priorytetów w tym zakresie;
 14. realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej oraz innych źródeł;
 15. ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej;
 16. inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno – technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
 17. prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego w tym agregatów prądotwórczych;
 18. obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
 19. prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
 20. nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym;
 21. rozliczanie zużycia paliwa, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
 22. organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;

+Sekcja Organizacyjno – Kadrowa

Kierownik Sekcji
mł. bryg. mgr inż. Przemysław MICHAŁEK
tel.: +48 81 825 22 81 wew. 31

Pracownicy sekcji:
mgr Magdalena SAGAN

Sekcja Organizacyjno – Kadrowa realizuje zadania w zakresie spraw:
1. organizacyjnych;
2. kadrowych;

Do zakresu działań Sekcji należy w szczególności:

 1. realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
 2. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
 3. opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;
 4. prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej
  w komendzie powiatowej;
 5. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 6. przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;
 7. organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostki ratowniczo – gaśniczej;
 8. realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg
  i wniosków dla komendy powiatowej;
 9. prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego;
 10. realizowanie założeń polityki kadrowo – płacowej komendanta powiatowego;
 11. przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej w tym dowódcy jednostki ratowniczo – gaśniczej;
 12. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby
  i pracy w komendzie powiatowej;
 13. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrzorganizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
 14. ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;
 15. prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych
  oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej;
 16. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno – rentowej strażaków
  i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 17. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków
  i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 18. analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;
 19. zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej komendy;

+Sekcja ds. Finansów

Główny Księgowy
mgr Renata GOŁOŚ
tel.: +48 81 825 22 81 wew. 32

Pracownicy sekcji:
mgr Justyna SARNA

Do zakresu działań Sekcji należy w szczególności:

1. sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;

2. prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;

3. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:

a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej,

b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendanta powiatowego,

c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych: terminowe regulowanie zobowiązań, ściąganie należności oraz ochrona wartości pieniężnych,

d) odprowadzanie dochodów Skarbu Państwa na właściwe rachunki w obowiązujących terminach,

4. naliczanie wynagrodzeń oraz innych świadczeń pracowniczych, rozliczanie należności publiczno-prawnych wg obowiązujących stawek i skali podatkowych na dany rok, terminowe odprowadzanie na rachunki Urzędu Skarbowego oraz ZUS,

5.  prowadzenie ewidencji wypłacanych wynagrodzeń oraz innych świadczeń pracowniczych,

6. analizowanie wykorzystania środków budżetowych z planem finansowym na dany rok, dokonywanie stosownych zmian w planie finansowym komendy powiatowej w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej,

7. prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);

8. nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej;

9. prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych;

10. sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu komendy powiatowej;

11. planowanie budżetu dochodów i wydatków komendy powiatowej;

12. prowadzenie spraw z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

+Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza

Dowódca Jednostki
mł. bryg. mgr inż. Piotr MICHAŁEK
tel.: +48 81 825 22 81 wew. 24
Zastępca Dowódcy Jednostki
st. kpt. inż. Adam PIŁAT
tel.: +48 81 825 22 81 wew. 24

Zadania Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej:

1. utrzymanie w gotowości operacyjnej jrg oraz współudział w nadzorowaniu gotowości operacyjnej innych jednostek ochrony przeciwpożarowej w szczególności ksrg;

2. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami, oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;

3. dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;

4. wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;

5. wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;

6. przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;

7. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;

8. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;

9. zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego obiektów, urządzeń, sprzętu, wyposażenia oraz właściwe użytkowanie, konserwacja i nadzór nad tym sprzętem;

10. realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;

11. prowadzenie doskonalenia zawodowego;

12. prowadzenie magazynu obrony cywilnej;

13. współudział w planowaniu i organizacji szkoleń na potrzeby komendy powiatowej oraz pozostałych jednostek ochrony przeciwpożarowej na obszarze powiatu,
w tym prowadzenie szkoleń dla jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu;

14. udział w aktualizacji:

a) stanu gotowości operacyjnej,

b) procedur ratowniczych,

c) dokumentacji operacyjnej;

15. udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych, stanu wyposażenia jrg i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej;

16. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczo-gaśniczych;

17. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy powiatowej przez rzecznika prasowego;

18. obsługa kancelarii ds. ochrony informacji niejawnych, do zadań której należą:

a) bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów;

b) udostępnianie lub wydawanie dokumentów osobom do tego uprawnionym;

c) egzekwowanie zwrotu dokumentów;

d) przestrzeganie właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów w kancelarii oraz jednostce organizacyjnej;

e) prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami;

19. zastępca dowódcy jrg pełni funkcję Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych realizując sprawy ochrony informacji niejawnych, przy znakowaniu których posługuje się symbolem PSO. Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy:

20. zapewnienie właściwej ochrony informacji niejawnych w komendzie

21. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;

22. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;

23. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;

24. opracowanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w jednostce,
w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji;

25. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;

26. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;

27. prowadzenie aktualnego wykazu osób posiadających uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;

28. przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, na podstawie wykazu,
o którym mowa w pkt 8.

29. pomoc podczas opracowywania dokumentacji niejawnej związanej z realizacją zadań obronnych

30. nadzór nad kancelarią ds. ochrony informacji niejawnych.

Skip to content