Dotacje, Fundusze Unijne i inne dofinansowania

Logo WFOŚIGW

PROJEKT „ZAKUP SAMOCHODU ROZPOZNAWCZO-RATOWNICZEGO DLA KP PSP W KRAŚNIKU”

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku zrealizowała projekt pod nazwą: „Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KP PSP w Kraśniku” przy współudziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Logo WFOŚIGW

PROJEKT „ZAKUP JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM  DLA KP PSP W KRAŚNIKU”

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku zrealizowała projekt pod nazwą: „Zakup jednostki pływającej wraz z wyposażeniem dla KP PSP w Kraśniku” przy współudziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

LOGO RPO

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
„Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Celem głównym projektu jest poprawa energochłonności budynków sektora publicznego i zwiększenia ich efektywności energetycznej, ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości i warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności Miasta Kraśnik poprzez głęboką termomodernizację starszych budynków, modernizację sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła z wykorzystaniem OZE.

Celami szczegółowymi, które pozwolą na osiągnięcie celu głównego są:

– termomodernizacja kompleksu budynków poprzez docieplenie stropodachu, dachu, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana na energooszczędne okien, drzwi, bram garażowych oraz modernizacja c.o.

– redukcja emisji gazów cieplarnianych do powietrza i zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego,

– zmniejszenie stopnia degradacji środowiska,

– wykorzystanie lokalnych zasobów do uzyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (OZE),

– ochrona naturalnych ekosystemów,

– obniżenie stale wzrastających kosztów ogrzewania,

– realizacja polskich zobowiązań akcesyjnych w zakresie ochrony środowiska, w szczególności wynikających z tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej oraz Strategii Europa 2020 oraz Krajowego Planu Działań dotyczących efektywności energetycznej dla Polski 2014,

– rozwój świadomości ekologicznej sektora publicznego i mieszkańców,

– zminimalizowanie strat przy produkcji i przesyle ciepła.

Wartość projektu: 2322889,13 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1526737,48 zł

Inwestycje finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach „Regionalny Program operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013”.

PLakat RPO
PLakat RPO
Plakat RPO

Projekt pn: „Poprawa jakości systemu kształcenia i doskonalenia zawodowoego strażaków woj. lubelskiego”

Logo WFOŚiGW

PROJEKT „ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELENI (…) WOKÓŁ KP PSP W KRAŚNIKU”

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku zrealizowała projekt pod nazwą: „Zagospodarowanie terenów zieleni poprzez nasadzenie drzew, krzewów i bylin wokół Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku” przy współudziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

PROJEKT „WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W KP PSP W KRAŚNIKU” – etap II

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku zrealizowała projekt pod nazwą: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku” – etap II przy współudziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Skip to content