Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komendy Powiatowej PSP w Kraśniku

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej PSP w Kraśniku: http://www.straz.krasnik.pl/

Data publikacji strony internetowej: 01.07.2005 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.04.2019 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Filmy opublikowane na stronie internetowej nie posiadają napisów dla osób głuchych i słabosłyszących. Filmy pochodzą z innych źródeł, mają charakter promocyjny, nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Deklarację sporządzono 2021-03-26 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez  odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Ułatwienia dostępu – Pomoc

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

[CTRL] oraz [F] aby uruchomić wyszukiwarkę.

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok

[SHIFT] oraz [-] aby pomniejszyć widok

[CTRL] oraz [F] aby uruchomić wyszukiwarkę.

W górze strony znajdują się pomocne opcje: „Klawisze dostępności”, „Wersja tekstowa”  i „Wersja kontrastowa”.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

– koordynator ds. dostępności cyfrowej – bryg. Artur Szumny tel. 81 825 22 81 w. 25

– koordynator ds. dostępności architektonicznej i informacyjno – komunikacyjnej – st. kpt. Przemysław Michałek, tel. 81 825 22 81 w. 31

na adres poczty elektronicznej: kp_krasnik@straz.lublin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 81 825 22 81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku.

Do budynku prowadzi 1 wejście główne (po schodach) od ul. Obwodowej. Wejście nie posiada windy ani schodów ruchomych, budynek jest wyposażony w schodołaz umożliwiający przemieszczanie się po schodach.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami (kontrola dostępu).

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich poziomach budynku.

Sprawy osób niepełnosprawnych mogą być obsłużone w pomieszczeniu na parterze przez funkcjonariusza PSP w Kraśniku, bez konieczności przemieszczania się osoby niepełnosprawnej na I i II piętro budynku.

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

SALMP014521033109290

Skip to content