KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku (23-200 Kraśnik, ul. Obwodowa 1, tel. 81 825 22 81, fax. 81 826 41 57, e-mail: kp_krasnik@straz.lublin.pl).
2. Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: 20-012 Lublin, ul. Strażacka 7, tel. 81 53 51 232, e-mail: iod@kwpsp.lublin.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
7.1 żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia po upływie okresu przechowywania zgodnym z właściwymi przepisami archiwalnymi lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
7.2 wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Klauzula informacyjna  – dot. monitoringu obiektów KP PSP Kraśnik

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO, informujemy, że: w obiektach Komendy Powiatowej PSP  w Kraśniku i ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu zdarzeń w postaci monitoringu wizyjnego.

 • Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy  Państwowej Straży Pożarnej (23-200 Kraśnik, ul. Obwodowa 1, tel. 81 825 22 81, fax. 81 826 41 57, e-mail: kp_krasnik@straz.lublin.pl).
 • W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: 20-012 Lublin, ul. Strażacka 7, tel. 81 53 51 232,  e-mail: iod@kwpsp.lublin.pl
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane poprzez monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia w KP PSP Kraśnik.
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO w związku z 5a Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
 • Wchodząc na obszar objęty monitoringiem Pani/Pan potwierdza, że zapoznał się z informacjami zawartymi w niniejszej klauzuli.
 • Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa o czym każdorazowo decyduje Administrator Danych Osobowych lub osoba przez niego wyznaczona.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Pani/Pana dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. Dane zapisywane są w sposób ciągły, nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących i w związku z tym dostępne są w czasie nie dłuższym niż 30 dni od momentu zapisu.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, jednak dostęp ten nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 • Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Skip to content